Nowa firma - doradca-inwestycyjny

Doradca inwestycyjny

nowa-firma.com.pl


 

Do jednych z najbardziej poważanych zawodów wykonywanych w polsce jest właśnie doradca inwestycyjny. Doradców którzy posiadają wymaganą licencję do prowadzenia swojej działalności, w naszym kraju jest ponad dwustu.

Każdy może być doradca inwestycyjnym, o ile spełnia odpowiednie warunki:

- pozytywnie zdał państwowy egzamin

- otrzymał licencję piastowania tegoż zawodu. Taki dokument wydawany jest przez Komisję Papierów Wartościowych oraz Giełd

- widnieje na liście doradców inwestycyjnych. Zapisu może dokonać jedynie specjalna Komisja, która dokonuje go na wniosek zainteresowanego. Sam wniosek może być złożony w terminie trzech miesięcy od pozytywnego ukończenia egzaminu licencyjnego.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin upoważniający do określania się mianem doradcy inwestycyjnego, można podzielic na 3 części:

1) test egzaminacyjny,

2) Pisemny egzamin,

3) test pisemny.

Niezbędnym wymogiem wzięcia udziału w pierwszej części egzaminu jest dostarczenie poprawnie wypełnionego podania rejestracyjnego. Wniosek jest powszechnie dostępny na stronie KPWiG. Dokument musi być złożony bezpośrednio przez kandydata (osobiście bądź listem poleconym). Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 500 zł, natomiast uiszczenie należy wykonać minimum 21 dni przed terminem egzaminu. Pomyślnie ukończony etap pierwszy, jest przepustką do kolejnego etapu 2. Każdemu kandydatowi przysługuje 3-krotne podejście (w trzech bezpośrednio następujących po sobie terminach). Tutaj również niezbędna jest opłata 500 zł, która nie może być złożona w terminie krótszym niż 7 dni. Pozytywne ukończenie egzaminu pisemnego , upoważnia nas do ostatniego, 3 etapu. Procedura działania jest identyczna jak poprzednio. Wszystkie wytyczne dotyczące egzaminu (miejsce, godzina, data) są przygotowywane przez Egzaminacyjną Komisją dla doradców finansowych.


Zakres wiadomości wchodzących do egzaminu jest niezwykle obszerny. Można się z nim zapoznać na indywidualnej stronie KPWiG. Głównymi pojęciami które są na egzaminie poruszane to:

- prawo,

- wartość oraz statystyka pieniądza w czasie,

- ekonomia,

- rachunkowość finansów,

- finanse przedsiębiorstw,

- analiza sprawozdań,

- funkcje informacyjne w ogólnym obrocie papierów wartościowych,

- przeciwdziałanie przestępstwom kapitałowym,

- wiele ,wiele innych.